Právne informácie

Právne informácie a návštevný poriadok:

1. Prevádzkovateľom internetového portálu estar.sk (dostupný aj pomocou adresy estars.sk) je spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o., so sídlom Tuhovská 5, Bratislava. Zhotoviteľom internetového portálu estar.sk a estars.sk je spoločnosť  Samuel Consulting Group, s.r.o. so sídlom Panenská 1, 811 01 Bratislava.

2. Prevádzkovateľ a aj zhotoviteľ žiada všetkých návštevníkov internetových stránok estar.sk a estars.sk, aby sa riadne zoznámili s týmto návštevným poriadkom upravujúcim podmienky prístupu a prevádzky internetových stránok estar.sk a estars.sk a tieto stránky užívali len vtedy, ak budú s týmto návštevným poriadkom súhlasiť.

3. Akékoľvek použitie internetových stránok estar.sk a estars.sk alebo ich akejkoľvek časti inak ako pre osobnú potrebu, najmä ich ďalšie použitie formou šírenia, kopírovania, ďalšieho spracovania alebo úpravou či vyhotovenia ďalších kópii je zakázané. Ďalej sú zakázané akékoľvek zásahy do technického alebo vecného charakteru internetových stránok estar.sk a estars.sk. Použitie mimo osobnej potreby je neoprávneným zásahom do práv spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o. a Samuel Consulting Group, s.r.o., a súčasne môže byť neoprávneným zásahom do práv subjektov, ktorých dáta, diela a iné nehmotné statky sú súčasťou obsahu internetových stránok estar.sk a estars.sk.

4. Na internetových stránkach estar.sk a estars.sk sú spoločnosťami Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o. a Samuel Consulting Group, s.r.o., oprávnene využívané dáta ďalších osôb, ktoré sú ich autormi, majiteľmi, distribútormi alebo ich zdrojom. Akékoľvek kopírovanie, publikovanie alebo šírenie obsahu z týchto zdrojov je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o. a Samuel Consulting Group, s.r.o..

5. Všetok obsah internetových stránok estar.sk a estars.sk slúži iba pre informáciu. Obsah internetových stránok estar.sk a estars.sk bol získaný zo zdrojov, ktoré spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o. a Samuel Consulting Group, s.r.o.  považujú za spoľahlivé. Spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o. a Samuel Consulting Group, s.r.o. nezodpovedajú  za správnosť, úplnosť a aktuálnosť tohto obsahu.

6. Obsah internetových stránok estar.sk a estars.sk je priebežne obnovovaný a upravovaný. Informácie, dáta, analýzy, názory, stanoviská alebo iné oznámenia uverejnené na internetových stránkach estar.sk a estars.sk musia byť posudzované vo vzťahu k okamihu ich prvotného uverejnenia na internetových stránkach estar.sk a estars.sk.

7. Spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o. a Samuel Consulting Group, s.r.o.. si vyhradzujú právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo odstrániť akúkoľvek časť obsahu internetových stránok estar.sk a estars.sk.

8. Každý návštevník používa internetové stránky estar.sk a estars.sk na vlastné riziko. Spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o. a Samuel Consulting Group, s.r.o. nezodpovedajú za akékoľvek priame alebo nepriame škody vzniknuté v súvislosti s pripojením a používaním internetových stránok estar.sk a estars.sk a ďalej za škody vzniknuté z dôvodu ich čiastočnej a/alebo úplnej nefunkčnosti.

9. Spoločnosť spoločnosť  Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o. a Samuel Consulting Group, s.r.o. nezaručujú  možnosť pripojenia a bezchybné fungovanie internetových stránok estar.sk a estars.sk a nezodpovedá za akékoľvek priame alebo nepriame škody vzniknuté v dôsledku nemožnosti pripojenia k týmto stránkam a/alebo nemožnosti využívania ich obsahu.

10. Spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o. a Samuel Consulting Group, s.r.o. nezodpovedajú ani neručia za záväzky osôb, ktorých ponuky sú vo forme reklamy, inzercie či inak uvedené na internetových stránkach estar.sk a estars.sk, taktiež nezodpovedá za pravdivosť, obsah a formu reklamy tretích osôb na internetových stránkach estar.sk a estars.sk.
 
11. Ak sa návštevník pohybuje v časti internetových stránok estar.sk a estars.sk, ktoré sú prístupné iba na registráciu a zadanie užívateľského mena a hesla, potom sú dáta poskytnuté návštevníkom použité na personifikáciu takýchto stránok a čerpaných služieb.

12. V prípade registrovaného prístupu má spoločnosť spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o. a Samuel Consulting Group, s.r.o. právo používať údaje poskytnuté v tejto súvislosti návštevníkom na marketingové účely v rámci spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o. a Samuel Consulting Group, s.r.o. či na iné účely súvisiace s podnikaním spoločnosti spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o. a Samuel Consulting Group, s.r.o.

13. Spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o. a Samuel Consulting Group, s.r.o. sú oprávnené sa spojiť s registrovanými návštevníkmi za účelom overenia aktuálnosti resp. správnosti nimi poskytnutých osobných údajov. Údaje, pri ktorých bude existovať opodstatnená pochybnosť o ich správnosti, budú blokované s tým, že kým ich nebude možné opraviť alebo overiť, poprípade by takáto oprava alebo overenie bolo spojené s neúmernými nákladmi alebo problémami, dôjde k ich likvidácii.
 
14. Spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o. a Samuel Consulting Group, s.r.o.. upozorňujú návštevníkov svojich stránok, že v súvislosti s niektorými službami môže existovať zákonom stanovená povinnosť poskytnutia osobných údajov, ktorou sú či budú spoločnosť spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o. a Samuel Consulting Group, s.r.o.povinná sa riadiť.

15. Ak nie je výslovne uvedené inak, je Návštevný poriadok platný a účinný dňom jeho prvotného uverejnenia na internetových stránkach estar.sk a estars.sk. Spoločnosť spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o. a Samuel Consulting Group, s.r.o. si vyhradzujú právo tento Návštevný poriadok kedykoľvek zmeniť. Tento Návštevný poriadok je platný a účinný od 1. júla 2012.